REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONFIGURATORA PERSECTO

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi/aplikacji Konfigurator Persecto.
 2. Usługa Konfiguratora udostępniana jest przez Spółkę Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000129102, NIP: 6461011186, REGON: 277878877, zwaną dalej jaki MF.
 3. Usługa Konfigurator polega na udostępnieniu przez MF narzędzia, które umożliwia określenie szacunkowej wyceny drzwi Persecto.
 4. Warunkiem technicznym korzystania z Konfiguratora jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Konfiguratora należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

II. Definicje

 1. Konfigurator - interaktywne narzędzie, służące do sporządzania wycen, wizualizacji i składania zamówień na drzwi Persecto, dostępne pod adresem: https://konfigurator.persecto.pl/konfigurator
 2. MF – Spółka Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach;
 3. Użytkownik – podmiot, korzystający z Konfiguratora;
 4. Kontrahent- przedsiębiorca współpracujący z MF na podstawie umowy o współpracy.

III. Ogólne warunki korzystania z Konfiguratora

 1. Skorzystanie z usługi Konfigurator polega sporządzeniu wyceny i wizualizacji drzwi Persecto.
 2. Usługa Konfigurator jest dostępna nieodpłatnie i bez konieczności rejestracji.
 3. Informacje znajdujące się na stronie konfiguratora https://konfigurator.persecto.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. MF nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników. MF informuje w Konfiguratorze o towarach oraz umożliwia nawiązanie kontaktu z Kontrahentem, celem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Kontrahentem.
 5. MF zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie konfiguratora oraz wprowadzania w nich zmian.
 6. MF nie odpowiada za prawidłowość wykonanej za pośrednictwem Konfiguratora wyceny.
 7. MF nie odpowiada:
  1. za realizację dostawy Towaru, w ramach oferty handlowej Kontrahenta;
  2. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem;
  3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta;
  4. z tytułu jakiejkolwiek szkody, bezpośredniej lub pośredniej, związanej z korzystaniem z Konfiguratora;
  5. za brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z Konfiguratora, za opóźnienia w zaktualizowaniu informacji, cen i innych danych zamieszczonych w Konfiguratorze, ani za szkody lub straty wynikłe z ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w połączeniu z Konfiguratorem.
 8. Autorskie prawa majątkowe do składników Konfiguratora oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki Towarowe umieszczone w serwisie, przysługują MF lub podmiotom trzecim.
 9. Zabroniony jest dostęp do Konfiguratora oraz jego treści w sposób zautomatyzowany, chyba że MF wyrazi na to zgodę.
 10. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Konfiguratorze.
 11. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.

IV. Rejestracja

 1. Istnieje możliwość korzystania z Konfiguratora bez dokonywania uprzedniej Rejestracji, wymagana jest jednak akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest MF. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu świadczenia Użytkownikom przez MF usług, polegających na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez udostępnienie Konfiguratora.
 2. MF stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. MF zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia bądź utraty oraz przed ich zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją lub przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Więcej informacji w przedmiocie przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności: https://multiform.pl/polityka-prywatnosci.

VI. Reklamacje

 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne powinny być kierowane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. MF zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahenta, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy przez Kontrahenta należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta.

VII. Zaprzestanie świadczenia usług

 1. MF ma prawo zaprzestać świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni, od dnia opublikowania zmian lub nowego regulaminu.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innych ustaw prawa polskiego.

Nasza baza punktów handlowych stale się powiększa.
Zobacz czy w Twojej miejscowości są już dostępne panele i drzwi naszej marki.