REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONFIGURATORA PERSECTO - Przedsiębiorcy

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Konfigurator Persecto.
 2. Usługa Konfiguratora udostępniana jest przez Spółkę Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000129102, NIP: 6461011186, REGON: 277878877, zwaną dalej jaki MF.
 3. Usługa Konfigurator polega na udostępnieniu przez MF narzędzia, które umożliwia określenie szacunkowej wyceny drzwi Persecto.
 4. Warunkiem technicznym korzystania z Konfiguratora jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.

II. Definicje

 1. Konfigurator - interaktywne narzędzie, służące do sporządzania wycen, wizualizacji i składania zamówień na drzwi Persecto, dostępne pod adresem: https://konfigurator.persecto.pl/konfigurator
 2. MF – Spółka Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach;
 3. Użytkownik – przedsiębiorca korzystający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z Konfiguratora.
 4. Konsument – klient Użytkownika, dla którego Użytkownik dokonuje wyceny za pośrednictwem Konfiguratora.

III. Ogólne warunki korzystania z Konfiguratora

 1. Skorzystanie z usługi Konfigurator polega na sporządzaniu wycen i wizualizacji drzwi Persecto.
 2. Usługa Konfigurator jest dostępna nieodpłatnie.
 3. Informacje znajdujące się na stronie konfiguratora https://konfigurator.persecto.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 4. MF nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników i Konsumentów. MF informuje w Konfiguratorze o towarach oraz umożliwia dokonanie wyceny zamówionych przez Konsumenta u Użytkownika Towarów.
 5. MF zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie konfiguratora oraz wprowadzania w nich zmian.
 6. MF nie odpowiada za prawidłowość wykonanej za pośrednictwem Konfiguratora wyceny.
 7. MF nie odpowiada:
  1. za ciągłość działania Konfiguratora;
  2. prawidłowość wykonanej wyceny;
  3. za dostępność Towaru, w ramach oferty handlowej;
  4. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Konsumenta;
 8. Odpowiedzialność MF z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Autorskie prawa majątkowe do składników Konfiguratora oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki Towarowe umieszczone w serwisie, przysługują MF lub podmiotom trzecim.
 10. Zabroniony jest dostęp do Konfiguratora oraz jego treści w sposób zautomatyzowany, chyba że MF wyrazi na to uprzednią zgodę.
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Konfiguratorze.
 12. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.
 13. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Konfiguratora w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 14. MF nie odpowiada za zakres wprowadzonych do Konfiguratora danych osobowych Konsumentów, ich prawidłowość oraz sposób i zakres ich przetwarzania przez Użytkownika.
 15. Użytkownik jest zobowiązany do minimalizacji zakresu wprowadzanych do Konfiguratora danych osobowych.

IV. Rejestracja

 1. Korzystanie z Konfiguratora wymaga rejestracji.
 2. Rejestracja z Konfiguratorze następuje po przekazaniu do MF następujących informacji:
  1. nazwa firmy
  2. adres
  3. numer telefonu
  4. imię i nazwisko/imiona i nazwiska wraz z adresem/adresami e-mail użytkowników.
  5. Poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres e- mail przedstawiciela handlowego MF.
 3. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest MF. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu świadczenia Użytkownikom przez MF usług związanych z udostępnieniem Konfiguratora.
 2. MF stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. MF zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia bądź utraty oraz przed ich zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją lub przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Więcej informacji w przedmiocie przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie: https://multiform.pl/polityka-prywatnosci

VI. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Konsumentów jest Użytkownik.
 2. W związku ze świadczeniem przez MF na rzecz Użytkownika usługi udostępnienia Konfiguratora, w tym przechowania danych wpisywanych przez Użytkownika do Konfiguratora, na serwerze należącym do MF, Użytkownik powierza MF przetwarzanie danych osobowych Konsumentów, wpisanych przez Użytkownika do Konfiguratora.
 3. Użytkownik odpowiada za prawidłowość i aktualność danych osobowych oraz jest zobowiązany do minimalizacji wpisywanych danych osobowych i ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Powierzone przez Użytkownika dane osobowe Konsumentów będą przetwarzane wyłącznie w celu ich przechowania i archiwizowania, w związku z użytkowaniem przez Użytkownika Konfiguratora.
 5. MF zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w RODO, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 6. MF, na każdy pisemny wniosek Użytkownika, w terminie 30 dni od otrzymania takiego żądania, przekaże Administratorowi listę podwykonawców, którym dane osobowe zostały udostępnione.
 7. MF zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi w niezbędnym zakresie pomocy w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą.
 8. MF po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 72 godzin od zaistnienia incydentu
 9. MF zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 10. MF oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
 11. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich  nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
 12. Użytkownik ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

 

VII. Zaprzestanie świadczenia usług

MF ma prawo zaprzestać świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII. Zasady Odpowiedzialności

 1. MF nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej lub pośredniej związanej z korzystaniem z Konfiguratora, w tym z tytułu utraty programów lub danych umieszczonych w Konfiguratorze lub systemie informatycznym Użytkownika.
 2. MF nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z Konfiguratora, za opóźnienia w zaktualizowaniu cen i innych informacji zamieszczonych w Konfiguratorze, ani za szkody lub straty wynikłe z ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w połączeniu z Konfiguratorem.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni, od dnia opublikowania zmian lub nowego regulaminu.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innych ustaw prawa polskiego.

Nasza baza punktów handlowych stale się powiększa.
Zobacz czy w Twojej miejscowości są już dostępne panele i drzwi naszej marki.